Dopravná výchova

 

 

Dopravná výchova pre I. stupeň základných škôl

     Dopravná výchova pre I. stupeň základných škôl organizovaná Slovak National Rally Teamom je rozdelená do dvoch základných častí

     Prvá je teoretická časť, v ktorej sú frekventantom vysvetlené :

- základy správania sa účastníka cestnej premávky,

- základné dopravné značky, správne prechádzanie cez cestu, svetelná signalizácia a dopravné zariadenia

- správanie sa na križovatkách bez a so svetelnou signalizáciou, povinná výbava bicykla,

- vysvetlenia pokynov policajta.

     Teoretická časť by mala mať trvanie cca. 45 minút. Prednášajúci bude z radov učiteľov autoškôl, ktorý má bohaté teoretické aj praktické znalosti s tematiky dopravnej výchovy. Na jej konci nasleduje krátka diskusia, v ktorej prednášajúci zodpovie  otázky a nejasnosti k danej téme. Potom je 15 minútová prestávka spojená s presunom z učebne do priestoru určeného objednávateľom v priestore školy, kde je zriadená prenosné dopravné ihrisko v tvareštvorramennej križovatky s CSS aj dopravnými značkami a prechodmi pre chodcov.

Druhá časť pozostáva z praktického precvičenia získaných poznatkov v teoretickej časti na prenosnom dopravnom ihrisku pozostávajúca z:

- jazdy na kolobežkách cez križovatku podľa dopravného značenia

- jazdy na kolobežkách cez križovatku s CSS (pokynmi príslušníka DP)

- správne prechádzanie cez cestu po priechode pre chodcov bez a s CSS

- správne prechádzanie cez cestu mimo priechodu chodcov.

V praktickej časti sú frekventanti rozdelení do skupiniek po 10 osôb a počas trvania praktickej časti sa postupne vystriedajú v uvedených činnostiach. Praktickú časť sa budeme snažiť spestriť účasťou príslušníkov Dopravnej polície, ktorí názornou  ukážkou predstavia pokyny policajta pri riadení križovatky a predstavia výstroj , výzbroj a automobilovú technikupoužívanú v policajnej praxi. (Účasť dopravných policajtov na každej dopravnej výchove žiaľ nie je v našich silách zabezpečiť, nakoľko je to ich dobrovoľná činnosť a je podradená ich služobnej činnosti )